วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตรวสอบธนาคารโค กระบือ

นายสมศักดิ์ รัตนจันทร์ นักจัดการทั่วไป นางแสงจันทร์ พินิจ นักวิชาการสัตวบาล นายสัตวแพทย์เกียรติชัย อุนกาศ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ออกตรวจสอบกลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอดอยหลวง มีนายสุรพล บุญแปลง ปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

โอกาสนี้ท่านปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง เชิญชวนเที่ยวงานประจำปีของดอยหลวงคืองานประเพณีสี่เผ่า ในช่วงวันที่ ๑๕-๑๙ มกราคม ๒๕๕๓